İHALE İLANI 
BURDUR MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN 
Burdur Merkez İlçesi Karaçal, Büğdüz, Suludere, Karacaören, Güneyyayla, Düğer, Kayaaltı, Bayındır Köyleri Köy içi Beton Parke Döşeme İşi
(Malzeme+İşçilik)
1. Burdur Merkez İlçesi Karaçal, Büğdüz, Suludere, Karacaören, Güneyyayla, Düğer, Kayaaltı,   Bayındır Köyleri Köy içi Beton Parke Döşeme İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. (Birlik İhale Yönetmeliğine tabi olarak yönetmeliğin 18. Maddesi)
a ) Adresi : Burdur İli Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Koruma Birliği Başkanlığı
b ) Telefon - Faks Numarası : 0 248 233 29 87 - 248 234 22 15
c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) :
2. İhale konusu yapım işinin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Burdur Merkez İlçesi Karaçal, Büğdüz, Suludere, Karacaören, Güneyyayla, Düğer, Kayaaltı,   Bayındır Köyleri Köy içi Beton Parke Döşeme İşi toplam 6.000 m2 Beton Parke Döşeme İşi.
b ) Yapılacağı Yer : Burdur Merkez İlçesi Karaçal, Büğdüz, Suludere, Karacaören, Güneyyayla, Düğer, Kayaaltı,   Bayındır Köyleri
c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır .
d ) İşin Süresi :  30 Takvim Günü
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : Burdur İli Valilik Toplantı Salonu
b ) Tarihi: 18.11.2016
c ) Saati: 10.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin
başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.1.11 Mevzuat hükümleri uyarınca sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığına dair
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,
belgeler.
4.2.3 Mevzuat hükümleri uyarınca vergi borcu olup olmadığına dair belgeler.
4.2.4 İş süresi boyunca kontrol hizmetlerinde kullanılacak binek araç taahhütnamesi
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1 İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimlerini gösteren belgeler.
4.3.2 İsteklinin Organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler Şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve bu işe ait idari şartnamede belirtilen, sayı ve nitelikteki Teknik Personeli inşaat mahallinde bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi ve teknik yeterliğe ilişkin belgeleri (diploma vb.)
4.3.3 Bu ihalede bütün iş grupları için benzer iş olarak kabul edilecek işler; Yapı işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A’XIII grubu işler.
4.3.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00 Türk Lirası olan Dosya Bedeli Birliğin Burdur T.C. Halk Bankası Şubesindeki TR890001200931600007000034IBAN nolu hesap numarasına yatırılacaktır. Burdur Valiliği Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7. Teklifler ihale saatine kadar Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına verilebilecektir.
Posta yoluyla gönderilecek teklifler kabul edilmeyecektir.
8. İstekliler tekliflerini, Birim Fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden Birim Fiyat Sözleşmesi imzalanacaktır.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.
11. İhale dosyası içinde sunulacak belgeler asıl, sureti konacak ise suret evraklara “Aslı İdarece Görülmüştür” ibaresi ile asıl evraklar sunularak tasdik ettirilecek veya noter tasdikli belgeler konulacaktır.
12. İstekliler Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
 
 
Bülent UYGUR
Vali Yardımcısı
              Birlik Müdürü