BURDUR İL SINIRLARINDA YOLCU TAŞIMACILIĞI FAALİYETİNDE BULUNAN TAŞIMACI, ACENTE, TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞU, TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ, TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ, ARAÇ KİRALAMA İŞLETMECİLİĞİ, TAKSİ DURAKLARI GİBİ ULAŞIM HİZMETİ VEREN FİRMA, ŞİRKET VE DURAKLAR TARAFINDAN, GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDA BULUNAN SURİYELİ YABANCILARIN YANLARINDA "YOL İZİN BELGELERİ" OLMAKSIZIN BİLET SATIŞI YAPILMASININ VE TAŞIMACILIK SURETİYLE BURDUR İLİ DIŞINA ÇIKARILMALARININ YASAKLANMASINA İLİŞKİN KARAR  
 
Karar Tarihi  : 24/11/2017
Karar Sayısı   : 2017/6
 
 Amaç
 
MADDE l- İlimizde yaşayan ve geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların, kendilerine sağlanan hak ve hizmetlerden gereği gibi faydalanabilmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, özellikle göçmen kaçakçılığı suçuna karışan veya terör örgütleriyle ilişkisi bulunanların tespitinin sağlanması amacı ile il sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce verilen geçerli "Yol İzin Belgesi" bulunmayanlara bilet satışı ve hizmet verilmesinin durdurularak, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların nüfus hareketliliğinin, ikamet ili değişikliğinin ve mobilitelerinin düzenlenmesi ve kontrol altına alınması, kayıtsız olan Suriyeli yabancıların ise geçici koruma kapsamında kayıt altına alınması ile Burdur il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların aydınlatılması amaçlanmıştır. 
 
Kapsam
 
MADDE 2- Bu karar, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların, Burdur İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen geçerli "Yol İzin Belgesi" bulunmaksızın, yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, Burdur ilinden diğer illere taşınmalarının yasaklanmasına, kayıtsız olanların kayıt altına alınmasına ve buna dair düzenlemeler ile bu yasaklara uymayan yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan   taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklara idari para cezası uygulanmasına ilişkin hususları kapsar.
 
 
Hukuki Dayanak
 
MADDE 3- Bu karar;
a) 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ,
b) 17/03/2016 tarihli ve 29656 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik,
c) 22/10/2014 tarihli ve 6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği,
d) 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu,
e) 11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği,
f) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
g) İçişleri Bakanlığının 15/03/2016 tarihli ve 2016/8 sayılı Genelge ekinde alınan Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılarla İlgili Yapılacak İş ve İşlemlerin Uygulanmasına dair Usul ve Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
 
MADDE 4- : Bu kararda geçen;
a) Acente: Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bağımlı bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir yer veya bölge içinde daimi surette bir veya birden fazla taşımacıyı ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi ve onlar adına taşıma sözleşmesi yapmayı meslek edinen kişiyi,
b) Araç Kiralama İşletmesi: Özel veya tüzel kişilere ait araçları bedeli karşılığında talep sahibinin hizmetine sunan işletmeyi,
c) Geçici Koruma: Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayan yabancılara sağlanan korumayı,
d) Geçici Korunan: Geçici koruma sağlanan yabancıyı,
e) Geçici Koruma Kimlik Belgesi (Ek-1): Kayıt işlemleri tamamlanan ve geçici koruma sağlanan yabancıya valilikler tarafından verilen kimlik belgesini,
f) İkamet Adresi: Türkiye'de adres kayıt sisteminde kayıtlı olunan yerleşim yerini,
g) İkamet İzni (Ek-3): Yabancılara Türkiye'de kalma hakkı veren izni,
ğ) Sevk Merkezi: Geçici koruma amacıyla ülkemize gelen yabancıların, geçici barınma merkezlerine sevk edilinceye veya geçici barınma merkezi dışında kalacaklarsa ikametlerine yönlendirilinceye kadar kayıt ve diğer işlemler için geçici olarak bekletildikleri yerleri,
h) Taksi Durağı: Ticari taksilerin, yol üzerinde veya yola terkin alanda konuşlandıkları yeri,
ı) Taşıyıcı: Yabancıları taşıyan hava, kara ve demiryolu taşıtlarının gerçek veya tüzel kişi olan sahiplerini veya işletmecilerini,
i) Taşıma İşleri Komisyoncusu: Ücreti karşılığında kendi namına ve bir müvekkil hesabına eşya taşıtmayı meslek edinmiş kişiyi,
j) Taşıma İşleri Organizatörü: Müşterilerin taşımacılık faaliyetlerini genellikle konsolide ederek, diğer şirketlerin kaynaklarıyla birlikte gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişileri,
            k) Terminal İşletmecisi: Bir yolcu veya eşya/kargo terminalini işleten gerçek veya tüzel kişileri,
l) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,
m) Yabancı Kimlik Numarası: 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca yabancılara verilen kimlik numarasını,
n) Yol İzin Belgesi (Ek-2): Geçici koruma kapsamında bulunan yabancılara, on beş güne kadar bulundukları il dışına çıkışları için verilen izin belgesini ifade eder.
 
Genel Hüküm ve Esaslar
 
Madde 5 – a) Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklardan bilet talep eden Suriyeli yabancılardan, vize/ikamet izin belgesi bulunanlara, pasaport ibraz etmeleri halinde bilet satışı yapılabilecektir.
Geçici koruma kapsamında ilimizde bulunan Suriyeli yabancıların diğer illere izinsiz ayrılmalarının önlenmesi, kayıtsız olan Suriyeli yabancıların da kayıt altına alınması amacıyla;
 
 
b) "Geçici Koruma Kimlik Belgesi" bulunan Suriyeli yabancılar, ilimizden başka bir İl’e seyahat ederken, ancak Burdur İl Göç İdaresi Müdürlüğünce verilen geçerli "Yol İzin Belgesi"ni, yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklara ibraz ederek seyahat edebileceklerdir.   
 
c) Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar, geçici koruma altında bulunan Suriyeli yabancılardan, ilimizden başka illere seyahat edecek olanlara "Geçici Koruma Kimlik Belgesi" ile birlikte, Burdur İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yol İzin Belgesi "ni ibraz etmelerini isteyecekler, ibraz edilen belgelerin o kişiye ait olduğunun kontrolünü yaptıktan sonra ilgili kişiye bilet satışı ile birlikte taşımacılık hizmeti vereceklerdir. 
 
d) Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, yolcu bileti düzenlenirken Suriyeli yabancılar tarafından ibraz edilen "Geçici Koruma Kimlik Belgesi" ve "Yol İzin Belgesi”nin bir sureti alınacak ve dosyalanacak, yapılacak denetimler esnasında denetimi yapan kolluk görevlilerine gösterilecek, "Yol İzin Belgesi" olmayan Suriyeli yabancılara bilet satışı yapılmayacak, "Geçici Koruma Kimlik Belgesi" bulunmayan Suriyeli yabancılar ise kayıt altına alınmalarının sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Sevk Merkezlerine yönlendirileceklerdir.  
 
Cezai Hükümler
 
MADDE 6-  5. maddede belirtilen bilet satışı ve taşıma hizmetleri yasaklarına ve bu kararla getirilen düzenlemelere riayet etmeyen, yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar hakkında fiilleri ayrı bir suç oluşturmuyor ise 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 102. maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır.
 
Yürürlük
 
MADDE 7-  Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
Madde 8-   Bu karar Burdur Valiliğince yürütülür.
 
 
 
 
 
Şerif YILMAZ
                                                                                                                                                                 Vali