İHALE İLANI
BURDUR VALİLİLĞİ
MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
Burdur Merkez İlçesi Göller Yöresi Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu 208 Yataklı Yurt Binası 400 KVA Trafo Bakım Onarım İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. (Birlik İhale Yönetmeliğine tabi olarak yönetmeliğin 18. Maddesi)
 
 1.İdarenin:
a)  Adı  : Burdur İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme  Birliği Başkanlığı
b)  Adresi: Burdur Valiliği Binası 
c)  Telefon numarası: 0 248 233 31 15 
d)  Faks numarası: 0 248 233 31 15 
e) E Posta        : www.burdur.gov.tr
2.İhale konusu yapım işinin
,
a ) İşin Niteliği, 208 Yataklı Yurt Binası 400 KVA Trafo Bakım Onarım işi ihale edilecektir.
Türü ve Miktarı :
  208 Yataklı Yurt Binası 400 KVA Trafo Bakım Onarım işi 1 Adet
 b) İşin Yapılacağı Yer  : Burdur Merkez Göller Yöresi 208 Yataklı Yurt Binası
c ) İşe Başlama Tarihi  : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır 
d ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 30 gün içinde tamamlanacaktır.
 
3.İhalenin 
   a ) Yapılacağı Yer  : Burdur Valiliği Toplantı Salonu
   b ) Tarihi - Saati  :  14.09.2017 saat 10:00
4. Bütün iş grupları için ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.7. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.8. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. İş deneyim belgeleri: İstekliler son 5 yıl içince yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 50’i (Yüzde Elli) oranında gerçekleştirdiği veya % 50 oranında denetlendiği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimli gösteren belgeleri sunmak zorundadır.
4.2.1.2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, Tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası / Ticaret Odası bünyesinde bulunan Ticaret Sicil Memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.2.İsteklinin Organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler  Şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve bu işe ait idari şartnamede belirtilen, sayı ve nitelikteki Teknik Personeli  inşaat mahallinde bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi ve teknik yeterliğe ilişkin belgeleri (diploma vb.)
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel:
    -Elektrik Mühendisi
4.2.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğin de yayınlanan (D III) gruplarında bulunan yapım işlerinin  yapıldığını tevsik eden belgelerdir. (Geçici ve Kesin Kabulü yapılmış işlerin son hak ediş kapağı ve tutanakları)
Ayrıca Elektrik Mühendisliği ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.
4.2.4..Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.2.5. Bu madde bos bırakılmıştır.
4.2.6.İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için 1 Adet Elektrik Mühendisi iş süresince işin başında bulundurulacağına dair teknik personel taahhütnamesi,
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. İhale dokümanı Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Şubesinde görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir.(08:00-12:30  13:30-17:30) İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (250,00 TL olan Dosya Bedeli Birliğimizin T.C.  Halk Bankası Burdur Şubesindeki TR 89 0001 2009 3160 0007 000034  IBAN nolu hesap numarasına yatırılacaktır)
7. Teklifler ihale saatine kadar Burdur Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilecek teklifler kabul edilmeyecektir.       
8.İstekliler tekliflerini, Birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
10. İhale dosyası içinde sunulacak belgeler asıl, sureti konacak ise suret evraklara  “Aslı İdarece Görülmüştür” ibaresi ile asıl evraklar sunularak tasdik ettirilecek veya noter tasdikli belgeler konulacaktır.
11. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
12. İstekliler Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
13. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliğine göre ihale edilecektir.
          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     …./09/2017
 
 
                                                                                                                                  Mehmet YILDIZ
                                                                                                                                                       Vali a.
                                                                                                                                              Vali Yardımcısı
                                                                                                                                                Birlik Müdürü